Regulamin organizacyjny
Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty
w Oławie

Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa dzieci, prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Regulamin określa:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizacja Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty
 3. Bezpieczeństwo dzieci
 4. Zdrowie dzieci
 5. Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć jest mowa o:

• Rodzicach – rozumie się przez to także opiekunów prawnych i inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem

• Żłobek – rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek Kolorowych Skrzatów

• Przedszkole – rozumie się przez to Niepubliczne Przedszkole Kolorowych Skrzatów

2. Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty czynne jest w godzinach 5:30-17:30 od poniedziałku do piątku, cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyjątkiem dni ustalonych przez dyrektora placówki, a podanych do informacji rodziców przy podpisaniu umowy.

3. Jadłospis dla dzieci uczęszczających do żłobka oraz przedszkola znajduje się na tablicy informacyjnej placówki.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty jest kolejno, złożenie : Karty zgłoszenia o przyjęcie dziecka, wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

5. Opłata za pobyt dziecka jest stała, nie podlega zwrotom ani odpisom.

6. Opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna opłata celowa.

7. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w wyprawkę. Lista rzeczy podana jest na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w placówce.


ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA CENTRUM ROZWOJU DZIECKA KOLOROWE SKRZATY

 1. Rok szkolny w żłobku oraz przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Jeżeli wystąpi zmniejszenie frekwencji dzieci, np. w sezonie chorobowym bądź wakacyjnym a także w przypadku absencji chorobowej nauczyciela, placówka zastrzega sobie prawo łączenia grup.
 3. Z przyczyn niezależnych od placówki, np. w przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki.
 4. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 5. Podczas pobytu dziecko ma zapewnione 4 posiłki. Dzieci nie można przymuszać do jedzenia. Dzieci w każdym czasie mają zapewniony dostęp do napojów ( herbaty, kompotów, wody ).
 6. Ubezpieczenie NNW dziecka jest obowiązkowe. Wymagana jest polisa ubezpieczeniowa bądź dołączenie do ubezpieczenia grupowego w placówce.
 7. W ramach opłaty stałej dzieci są objęte dodatkowymi zajęciami: • umuzykalniającymi, • gimnastycznymi, • językowymi
 8. Czas i program trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 9. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki. Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty może rozszerzać swoją ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb – np. zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzice oraz nauczyciele dyrektorowi placówki.
 10. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna skierowana jest do dzieci zarówno zapisanych jak i spoza placówki oraz do ich rodziców.
 11. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i rodziców może być organizowana w czasie i po godzinach pracy Centrum, a także w dni wolne od pracy według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych .
 12. Każda wycieczka poza teren placówki jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty.
 13. Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty posiada ubezpieczenie OC odpowiednie do prowadzonej działalności.
 14. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny.
 15. Placówka ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług w trybie natychmiastowym, w przypadku  braku płatności, braku współpracy z Rodzicami/Opiekunami prawnymi bądź w przypadku gdy  zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków


ROZDZIAŁ III
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko informuje pracownika placówki, że dziecko jest zdrowe.
 2. Każde dziecko korzystające z usług powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
 3. Dziecko należy przyprowadzać nie później niż 8:45 i odbierać nie później niż do godziny 17:30. Przyjmuje się, za godzinę odebrania dziecka, moment faktycznego opuszczenia placówki a nie moment przyjścia rodzica.
 4. Placówka zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za każdą rozpoczętą godzinę ponad godziny otwarcia placówki.
 5. Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie, poprzez odwołanie posiłków poprzez aplikację zamowposilek.pl do godziny 7:00 w dniu nieobecności dziecka.
 6. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać chore dziecko. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan jego zdrowia będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską.
 7. Na wypadek wątpliwości opiekunki dotyczących stanu zdrowia dziecka, które zostaną zauważone przed wejściem dziecka do placówki, rodzic jest zobowiązany do konsultacji lekarskiej u pediatry, który wyda zaświadczenie dla dziecka.
 8. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodziców. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 9. W chwili gdy rodzic zgłasza odbiór dziecka opiekunowi, to rodzic przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 10. Do odbioru dziecka są upoważnione jedynie osoby wskazane w upoważnieniu podpisanym przez rodzica po okazaniu dokumentu tożsamości. Upoważnienie takie może być wydane tylko osobie pełnoletniej.
 11. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko z placówki.
 12. Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe ), będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.
 13. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor placówki. W takim przypadku dyrektor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.
 14. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Centrum, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 15. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom ) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekun oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
 16. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.
 17. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez opiekunki, z poszanowaniem prawa do prywatności.

ROZDZIAŁ IV
ZDROWE DZIECI

 1. Do placówki przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko.
 2. Do placówki nie są przyjmowane dzieci z objawami takimi jak : zielony katar, gorączka powyżej 37,5, wysypka, luźne stolce, mokry odrywający się kaszel. Objawy te wskazują na infekcję, dziecko bezwzględnie powinno pozostać w domu.
 3. W przypadku, gdy dziecko zachoruje lub będą miały miejsce sytuacje budzące uzasadniający niepokój co do stanu zdrowia lub zachowania się dziecka na terenie Centrum personel niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami dziecka.
 4. W Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 5. W Centrum Rozwoju Dziecka nie wolno podawać żadnych lekarstw.
 6. Na udział dzieci we wszelkich badaniach medycznych i profilaktycznych rodzice muszą wyrazić każdorazowo zgodę.
 7. Jeżeli uraz, którego doznało dziecko w placówce wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor placówki wzywa pogotowie ratunkowe.

ROZDZIAŁ V
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dzieci mogą przynosić własne zabawki w jeden wyznaczony dzień w tygodniu, ustalony w harmonogramie tygodnia każdej grupy. Jednocześnie placówka nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione z domu.
 2. Rzeczy osobiste dziecka będą przechowywane na osobnych półkach w szatni. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Centrum.
 3. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych pościeli raz na 2 tygodnie lub w miarę potrzeb częściej.
 4. Dzieci uczęszczające do placówki ze względów bezpieczeństwa nie mogą nosić żadnej biżuterii.
 5. W przypadku, gdy dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę żywieniową, rodzice winni informować dyrektora placówki, przedstawiając stosowne zaświadczenie lekarskie w celu zapewnienia przez placówkę diety żywieniowej dla dziecka.
 6. Dyrektor placówki zobowiązany jest wyznaczyć godziny stałego dyżuru ( nie rzadziej niż raz w tygodniu ) przeznaczony na kontakty z Rodzicami dzieci.
 7. O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców należy zawiadomić dyrektora Centrum.
 8. Za pozostawione rzeczy żłobek/przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań z udziałem swojego dziecka. Na stronach internetowych w celach reklamowych placówki.
 10. Pracownicy za dodatkową opłatą, mogą korzystać z cateringu.
 11. Aktualne informacje dla rodziców umieszcza się na tablicach informacyjnych oraz są wysyłane drogą elektroniczną na podane w umowach emailach.
 12. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązuje indywidualne ustalenia między placówką a rodzicem.
 13. O ewentualnych zmianach w regulaminie Centrum Rozwoju Dziecka Kolorowe Skrzaty informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019r.